Informacje dotyczące nowej formuły egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015r.

 

Informacje na temat części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego- poziom podstawowy

                Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części: testu i wypracowania.

                Część testową tworzą dwa zestawy , które zdający musi wykonać. Zadania testowe, zamknięte lub otwarte, odnoszą się do tekstów o charakterze popularnonaukowym, publicystycznym lub politycznym. Wśród umiejętności sprawdzanych w części testowej egzaminu jest rozumienie tekstu. Sprawdzana jest również umiejętność wykonywania różnych działań na tekście np. przekształcania jego formy stylistycznej , streszczenia, tworzenia planu. Test sprawdza także świadomość językową  oraz  znajomość obowiązujących utworów literackich.

Wypracowanie ma mieć charakter wypowiedzi argumentacyjnej i dotyczyć tekstu literackiego  zamieszczonego w arkuszu. Powinno liczyć co najmniej 250 słów. Arkusz zawiera dwa tematy wypracowania do wyboru: jeden wymagający napisania rozprawki, drugi- interpretacji tekstu poetyckiego. Rozprawka ma być poświęcona tekstowi epickiemu lub dramatycznemu. Zdający powinien odwołać się do załączonego fragmentu tekstu lub do jego całości, jeżeli podany fragment pochodzi  lektury oznaczonej  w podstawie gwiazdką. Temat rozprawki wymaga też, aby zdający odwołał się do innego tekstu lub innych tekstów.

                 Zadanie drugie – interpretacja- składa się z polecenia i utworu poetyckiego lub jego fragmentu. Uzasadnienia przedstawionej koncepcji  interpretacyjnej zdający powinien poszukiwaćzarówno w samym tekście , jak i odpowiednio dobranych kontekstach.

Łącznie za test i wypracowanie można uzyskać 70 punktów ( 20 za część testową i 50 za wypracowanie). Na rozwiązanie zadań maturzysta ma 170 minut. Aby pozytywnie zdać egzamin, należy uzyskać 30% wszystkich punktów, czyli 21.

   Rozprawka oceniana jest według następujących kryteriów:

 1. Sformułowanie stanowiska: 6 pkt. -3pkt.-0pkt.
 2. Uzasadnienie stanowiska: 18 pkt.-12pkt.-8pkt.-4pkt.-0pkt.
 3. Poprawność rzeczowa: 4 pkt.-2pkt.-0pkt.
 4. Zamysł kompozycyjny: 6 pkt.-3pkt.0pkt.
 5. Spójność lokalna: 2 pkt.-1 pkt.-0pkt.
 6. Styl tekstu: 4 pkt.-2 pkt-0pkt.
 7. Poprawność językowa: 6 pkt.-3.pkt.-0.pkt.
 8. Poprawność  zapisu: 4 pkt.-2 pkt.-0pkt.

Natomiast  interpretacja  tekstu poetyckiego według następujących:

A . Koncepcja interpretacyjna: 9 pkt.-3pkt.-0 pkt.

B. Uzasadnienie tezy interpretacyjnej: 15pkt-10pkt-8pkt-4pkt-0 pkt.

C. Poprawność rzeczowa: 4 pkt.-2pkt.-0 pkt.

D. Zamysł kompozycyjny: 6 pkt.-3 pkt.-0 pkt.

E. Spójność lokalna: 2 pkt.-1pkt.-0 pkt.

F. Styl tekstu: 4 pkt.-2 pkt.-0 pkt.

G. Poprawność językowa: 6 pkt.-3pkt.-0 pkt.

H. Poprawność  zapisu: 4pkt.-2pkt.- 0 pkt.

Przy ocenianiu wypracowania ( zarówno rozprawki, jak i interpretacji) obowiązują także  następujące zasady:

 1. Jeśli w kategorii A praca uzyska  0pkt. , egzaminator nie przyznaje punktów w pozostałych kategoriach.
 2. Jeśli w kategorii A praca uzyska 3 pkt., a w kategorii B- 0pkt., egzaminator  nie przyznaje punktów w pozostałych kategoriach.
 3. Jeśli praca składa się z mniej niż 250 słów, egzaminator przyznaje punkty tylko w kategoriach: A, B, C.
 4.   Kardynalny błąd rzeczowy dyskwalifikuje pracę- zdający otrzymuje 0 pkt.

Część pisemna- poziom rozszerzony

Część pisemna na poziomie rozszerzonym sprawdza umiejętność dokonywania interpretacji porównawczej dwóch podanych utworów literackich lub tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej odnoszącej się do załączonego tekstu: historycznoliterackiego, teoretycznoliterackiego albo krytycznoliterackiego. Na napisanie wypracowania zdający ma 180 minut. Praca musi zawierać co najmniej 300 słów. Za wykonanie zadania egzaminacyjnego na poziomie
rozszerzonym zdający może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

       Wypowiedź argumentacyjna może mieć formę rozprawki  lub szkicu. Sformułowanie tematu wyraźnie określa, że od zdającego oczekuje się:

1) rozważenia i oceny rozwiązania problemu , które przedstawił autor tekstu

2) oraz odwołania się do załączonego tekstu, a także innych, a także innych, wybranych przez ucznia tekstów kultury.

Kryteria oceny:

 1. Określenie problemu : 9 pkt.-6 pkt.-3 pkt.-0 pkt.
 2.  Sformułowanie stanowiska wobec rozwiązania przyjętego przez autora tekstu: 9 pkt.-6 pkt.-3 pkt.-0 pkt.
 3. Poprawność rzeczowa: 2 pkt-0 pkt.
 4. Zamysł kompozycyjny: 6 pkt.-3 pkt.-0 pkt.
 5. Spójność lokalna: 2 pkt.-1 pkt.-0 pkt.
 6. Styl tekstu: 4 pkt.-2 pkt.-0 pkt.
 7. Poprawność językowa: 4pkt.-2 pkt.-0 pkt.
 8. Poprawność  zapisu: 4 pkt.-2 pkt.-0 pkt.
 9. Koncepcja  porównywania utworów: 6 pkt.-4 pkt. -0 pkt.
 10. Uzasadnienie tezy interpretacyjnej; 12 pkt.-8 pkt.-4 pkt.-0 pkt.
 11. Poprawność rzeczowa: 2 pkt. -0 pkt.
 12. Zamysł kompozycyjny: 6pkt.-3pkt.-0pkt.
 13. Spójność lokalna: 2 pkt.- 1 pkt.-0 pkt.
 14. Styl tekstu; 4pkt.-2 pkt.-0 pkt.
 15. Poprawność językowa: 4 pkt.-2 pkt.-0 pkt.
 16. Poprawność zapisu; 4 pkt.-2 pkt.-0 pkt.

Interpretacja porównawcza może dotyczyć dwóch tekstów lirycznych, dramatycznych lub epickich. Teksty te nie muszą być znane uczniom. W wypadku, gdy załączone są fragmenty, mają one charakter autonomiczny, tzn. można je rozumieć i zinterpretować bez znajomości całych utworów. Zdający powinien przedstawić tezę lub hipotezę interpretacyjną, a następnie dowieść jej w toku analizy podanych tekstów i rozpatrzenia właściwych  kontekstów , np. filozoficznych, historycznych, historycznoliterackich, biograficznych . Interpretacja powinna przybrać formę wypowiedzi argumentacyjnej.

Kryteria oceny:

Przy ocenianiu wypracowania (na każdy z tematów) obowiązują podobne zasady jak na poziomie podstawowym (4 zasady zapisane wcześniej- patrz: na poziom podstawowy).

Część ustna egzaminu z języka polskiego

Część ustna maturalnego z języka polskiego trwa ok. 30 minut. W tym czasie zdający zapoznaje się z  treścią zadania, przygotowuje wypowiedź przez  15 minut  i ją prezentuje 10 minut. Następnie rozmawia z egzaminującym go zespołem przedmiotowym przez 5 minut i ją prezentuje 10 minut. Następnie rozmawia z egzaminującym go zespołem przedmiotowym przez 5 minut. Zadanie egzaminacyjne zawiera tekst kultury  ( literacki, ikoniczny lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.

W rozmowie zdający może być poproszony o rozwinięcie zagadnień, które poruszył w swojej wypowiedzi. Natomiast nie może być pytany o fakty czy lektury nieprzywołane wypowiedzi.

Za część ustną egzaminu zdający może otrzymać  maksimum 40 punktów:

16 pkt.- za merytoryczną zawartość wypowiedzi monologowej,

8 pkt.- za jej organizację,

8 pkt. -za język i styl  wypowiedzi monologowej i dialogowej,

8 pkt. - za zawartość merytoryczną wypowiedzi dialogowej i przestrzeganie zasad uczestniczenia w rozmowie.

Zdanie tej części egzaminu to uzyskanie co najmniej 30 % z 40 punktów, czyli 12 punktów.

                                                                        Opracowała: Teresa Filochowska 

                                                                             nauczyciel języka polskiego

 

Na górę

Używamy pliki cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy i jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

  Akceptuję ciasteczka z tej strony.